2017 Board of Trustees & Executive Committee

 • Chairman             – Dr. Dipak Shah
 • Vice-Chairman     – Naresh Jain
 • Secretary              – Deepak Parekh
 • Member                 – Sanjiv Jain
 • Jeetu Shah
 •  Dr. Dhiren Mehta
 •  Dr. Rakesh Shah
 •  Dr. Dilip Mehta
 • Sanjeev Jain
 • Rakesh Kothari
 • President                         – Prashant Mehta
 • Vice President                 – Sanjeev Jain
 • Secretary                          – Rakesh Kothari
 • Treasurer                          – Bharati Shah
 • Communication               – Sonir Doshi and Sapna Jain
 • Social Secretary               – Arunaben Mehta
 • Pathshala                         – Devangi Shah, Trupti Shah and Jigna Shah