2017 Board of Trustees & Executive Committee

 • Chairman             – Naresh Jain
 • Vice-Chairman     – Dr. Rakesh Shah
 • Secretary              – Vijay Jain 
 • Adviser                 – Dr. Dipak Shah 
 • Member                 – Sanjiv Jain
 • Member                 – Mahendra Doshi
 • Member                 – Ramesh Shah
 • Member                 – Dr. Chirag Shah
 • Trupti Shah
 • Jagruti Mehta
 • President                         – Sanjeev Jain
 • Vice President                 – Paresh Shah
 • Treasurer                           – Prashant Mahta
 • Secretary                           – Nitin Jain
 • Social Secretary               – Kartik Goyani 
 • Advisers                            – Bharat Shah and Devang Shah
 • Communication                – Sapna Goyani, Sonir Doshi, Pramit Shah 
 • Women’s Forum               – Smitaben V Shah 
 • Pathshala                          – Devangi Shah, Trupti Shah and Jigna Shah
 • Food Committee              – Sweta Shah, Bijal Kothari, Ritu Jain, Dharati Shah
 • Temple Management       – Ketan Kothari, Sudhanshu Jain, Loveleet Jain